Reklama

Regulamin konkursu "Słaba płeć?"

REGULAMIN KONKURSU "SŁABA PŁEĆ?"

I  Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Słaba płeć?", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagród jest Rabbit Action. z siedzibą w Warszawie, al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, nr NIP: 5213559260 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356640, (zwana dalej Fundatorem),

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 grudnia 2015 r. i trwa do dnia 10 stycznia 2016 r. do godziny 23:59:59.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń laureatów nagród na warunkach niniejszego regulaminu.

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://film.interia.pl/wiadomosci/news-konkurs-slaba-plec,nId,1935527 (zwaną dalej "Stroną Konkursową").

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://film.interia.pl/wiadomosci/news-regulamin-konkursu-slaba-plec,nId,1935523. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba,  która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

2) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3) wykona czynności opisane w ust. 10 Regulaminu.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie zwycięzcy oraz laureatów Konkursu,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

II   Zasady Konkursu

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) zgłoszenie udziału w Konkursie na adres mailowy slabaplec@firma.interia.pl oraz wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte: Jaka kobieta według ciebie obala mit słabej płci? Odpowiedź uzasadnij", (odpowiedź powinnam zawierać min. 250 i max 4500 znaków ze spacjami) w terminie do dnia 10 stycznia do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości na serwer poczty Organizatora) oraz

2) złożenie w ramach zgłoszenia oświadczenia o następującej treści:

"Niniejszym oświadczam, że dokonując zgłoszenia do konkursu zapoznałem się z treścią Regulaminu dostępnego pod linkiem http://film.interia.pl/wiadomosci/news-regulamin-konkursu-slaba-plec,nId,1935523 i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. jako Administratora danych osobowych w zakresie opisanym w regulaminie konkursu. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora danych osobowych  podanych przez Uczestnika w mailu konkursowym  w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w mailu konkursowym

c) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy bądź laureata Konkursu,

d) wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

e) posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich,

f) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora oraz Fundatora z prawem udzielania dalszych licencji na następujących polach eksploatacji:

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

iii. zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

iv. wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

v. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

vi. rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

vii. wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

12. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację.

13. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.


III   Rozwiązanie Konkursu

16. Wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej (zwanego dalej ,,Zwycięzcą") oraz laureatów pozostałych  nagród (zwanych dalej ,,Laureatami") nagród nastąpi 18 stycznia 2016 r. 

17. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez powołaną do tego komisję konkursową (zwaną dalej ,,Komisją Konkursową").

18. Komisja Konkursowa, składająca się z 3 pracowników Organizatora dokona wyboru:

1 (słownie: jednego) Zwycięzcy nagrody głównej,

1 (słownie: jednego) Laureata nagrody II stopnia,

3 (słownie: trzech) Laureatów nagród III stopnia oraz

5 (słownie: pięciu) Laureatów nagrody IV stopnia.

19. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

20. Informacje o  Zwycięzcy i Laureatach, tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni od daty  ich wyłonienia. 

21. Zwycięzca oraz Laureaci Konkursu o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Organizator wyśle do Zwycięzcy oraz Laureatów wiadomość e-mail w celu:

1) poinformowania  o rodzaju przyznanej nagrody i sposobie realizacji prawa do niej,

2) ustalenia adresu Zwycięzcy/Laureatów w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania,

3) poinformowania Zwycięzcy/Laureatów o terminie, sposobie i zasadach wydania nagrody.

22. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy/Laureatów, nieodebrania nagrody lub w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi, którego Materiał jako drugi w kolejności został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

23. W przypadku:

1) nieodebrania przez Zwycięzcę/Laureata nagrody w terminie 14 dni od wezwania przez Organizatora do jej odbioru z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy/Laureata Konkursu

lub

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę/Laureata postanowień Regulaminu. 

3) braku wpłaty należności opisanej w pkt. 26 Regulaminu w przewidzianym przez Organizatora,

Zwycięzca/Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 19 dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy/Laureata, któremu przekaże nagrodę.


IV   Nagrody oraz zasady ich odbioru

24. Nagrodami w Konkursie są:

1) 1 (słownie: jedna) nagroda główna - nagroda główna obejmuje bon Itaka o wartości 2 000,00 zł do wykorzystania w biurach podróży Itaka na terenie całej Polski w terminie do dnia 19.08.2016

2) 1 (słownie: jedna)  nagroda II stopnia - nagroda II stopnia obejmuje Notebook Accer Aspire Switch 10 o wartości 1614,99  zł

3) 3 (słownie: trzy) nagrody III stopnia- po jednej dla każdego laureata. Nagroda III stopnia obejmuje Tablet Accer Iconia A3-A10 o wartości 655,49 zł każdy

4) 5 (słownie: pięć) nagród IV stopnia. Nagroda IV stopnia obejmuje voucher Venezia o wartości 100 zł każdy, do wykorzystania w sklepach Venezia na terenie całej Polski w terminie do dnia 21.07.2016

25. Laureatowi zostanie przyznana tylko jedna nagroda, o której mowa powyżej.

26. Laureat nagrody opisanej w pkt. 25 pkt.1) oraz pkt.2) , zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest uiścić 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto Organizatora .Dane niezbędne do uiszczenia podatku zostaną przekazane Laureatowi przez Organizatora w wiadomości e-mail po rozstrzygnięciu Konkursu.

27. Nagrody zostaną wysłane  przez Organizatora w ciągu 30 dni od momentu wyłonienia laureatów lub odpowiednio zapłaty podatku o którym mowa w pkt.27 powyżej.

28. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca/Laureat Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.


V   Postanowienia końcowe

29. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, realizacji prawa do nagród i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

30. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora lub Fundatora.

31. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do realizacji prawa do nagrody.

32. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

33. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzcy oraz Laureatów z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe), oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundatora w celach marketingowych. 

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy/Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

36. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

37. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

38. Niniejszy Regulamin chodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy