Reklama

Ikony Polskiego Filmu

Ikony Polskiego Filmu: Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Ikony Polskiego Filmu" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od godziny 14:00:00 dnia 30 sierpnia do godziny 23:59:59 dnia 15 września 2013 roku.

3. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Telewizją Polską S.A. (dalej: "TVP") w związku z przedsięwzięciem TVP - Testem Wiedzy o Filmie Polskim , który odbędzie się 23 września w Warszawie.

Reklama

4. Wyniki Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami będą publikowane przez Organizatora Konkursu na stronach www.interia.pl. oraz na antenie TVP1.

5. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej pod adresem ikonyfilmu.interia.pl

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy także odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom regulaminu.

III. Zasady Konkursu

8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie oddanie głosu na wybranego amanta, amantkę oraz scenę kultową oraz wykonanie zadania konkursowego.

9. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zagłosować na wybraną pozycję w każdej z trzech kategorii - amant, amantka, kultowa scena,

b. odpowiedzieć na otwarte pytanie konkursowe: Który polski film lubisz najbardziej. Swą odpowiedź krótko uzasadnij.

c. wypełnić formularz rejestracyjny i wskazać w nim określone w formularzu dane osobowe.

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 9 i 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. Zwycięzcami Konkursu zostanie 9 (dziewięciu) Uczestników, którzy prawidłowo dokonali czynności, wskazane w pkt. 10 powyżej oraz których odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe - Materiał, zostaną ocenione przez Komisję Konkursową kolejno jako najlepsze. Komisja konkursowa, dokonując wyboru odpowiedzi, kierować się będzie ich poziomem merytorycznym, w tym ciekawym ujęciem tematu, wiedzą na temat filmu oraz elementem humorystycznym.

14. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza, że:

1) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

2) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z opublikowaniem Materiału,

3) wyraża zgodę na publikację Materiału w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu oraz na antenie TVP 1,

4) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

"zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu, wprowadzania ich do pamięci komputera,

"wprowadzania ich do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

"w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

IV. Rozwiązanie Konkursu

15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 16 września 2013 r.

16. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

17. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

b. przyznanie nagród,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

18. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym, w dniu 17 września 2013 roku, w godzinach 09:00-17:00. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania maila zwrotnego do Organizatora, w którym zawarte zostaną informacje wskazane przez Organizatora, w terminie do dnia18 września 2013 roku do godziny 23:59. W przypadku braku maila zwrotnego w oznaczonym terminie, Organizator dokona kolejnego powiadomienia, na które zwycięzca zobowiązany będzie wysłać maila zwrotnego w ciągu następnego dnia roboczego do godz. 23:59.

19. W przypadku, gdy zwycięzca nie prześle maila zwrotnego, w terminach wskazanych w pkt. 18, Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Uczestnika, który wypełnił kryteria określone w Regulaminie.

20. Niezależnie od zapisu ust. 18 i 19 powyżej, w przypadku nie podania danych adresowych lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie pkt III lub nieodebrania przez nią nagrody, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

V. Nagrody

21. Nagrodami w Konkursie będą:

1) I - sza nagroda - 3 (trzy) vouchery SPA uprawniające do 2-dniowego pobytu w Hotelu Willa Port Conference Resort & SPA w Ostródzie, dla 2 osób w ramach pakietu " Dwie połówki", ważny do dnia 31 grudnia 2013 roku - Pakiet "Dwie połówki" zawiera:

- Dwa noclegi w komfortowych i przestronnych pokojach Deluxe z obszernymi tarasami wyposażonymi w wygodne hamaki

- Wykwintny bufet śniadaniowy

- Obiadokolacje przy świecach w stylu włoskim (napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne)

- Niespodzianka w pokoju

- Nielimitowany wstęp do Strefy Wellness a w niej: - basen solankowy z przeciwprądami. Kąpiel w basenie solankowym poprawia krążenie, oczyszcza skórę, likwiduje obrzęki i cellulit. Odpręża, podnosi odporność na infekcje, łagodzi bóle mięśniowe. - wanny jacuzzi - sauna sucha oraz łaźnia parowa Rhassoul

- Wypoczynek w pokoju relaksu przy lampce szampana

- Zabiegi w Willa SPA: (Peeling "Kokosowa rozkosz" dla Niej ; Peeling cukrowy "Czerwone wino" dla Niego, Masaż gorącą świecą dla dwojga, Manicure klasyczny lub pedicure klasyczny dla Niej, Zabieg odżywczy na dłonie dla Niego.

Dodatkowo w pakiecie

- rabat 10 % na dodatkowe zabiegi SPA

- nielimitowany wstęp do Aquaparku przy Hotelu Platinum

- nielimitowany wstęp do rodzinnego centrum zabaw Kidz Fun

Wykorzystanie voucheru będzie możliwe z wyłączeniem następujących terminów:3-6 września 2013 r., 8-11 listopada 2013 r., 29 listopada - 01 grudnia 2013 r., 24-26 grudnia 2013, 31 grudnia 2013r. - 01 stycznia 2014r.

2) II nagroda - 5 (pięć) pakietów, zawierających zestaw trzech filmów DVD;

3) III nagroda - 1 (jedna) wejściówka dla 2 osób na widownię Wielkiego Testu Wiedzy o Filmie Polskim, organizowanego przez TVP, który odbędzie się 23 września 2013 roku w studiu TVP1 w Warszawie - wejściówka nie obejmuje zakwaterowania, dojazdu, cateringu lub innych tego rodzaju świadczeń.

22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

23. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.

24. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.ikonyfilmu.interia.pl

25. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie.

26. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

27. Organizator zobowiązuje się do wysłania zwycięzcom nagród najpóźniej do 3 dni roboczych po wypełnieniu przez lauretara wymagań wskazanych w pkt 18.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

VI. Dane Osobowe

29. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

30. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

31. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.

34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.

35. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

39. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL