Reklama

Regulamin konkursu "Strażnicy Galaktyki"

REGULAMIN KONKURSU "Strażnicy Galaktyki"

I Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs ,"Strażnicy Galaktyki", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP: 527-26-44-300, zwaną dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowcza 22, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280546, NIP: 521-344-54-09, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwany dalej "Fundatorem".

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 grudnia 2014 r. o godzinie 0:01 i trwa do dnia 20 grudnia 2014 r. do godziny 23:59:59 (dalej "Konkurs").

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.film.interia.pl.

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin Konkursu (dalej "Regulamin") dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.film.interia.pl.

II Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej "Pytanie Konkursowe") umieszczone pod adresem https://www.facebook.com/FilmINTERIA (dalej "Strona Konkursowa"). Odpowiedzi należy udzielić w postaci komentarza pod Pytaniem Konkursowym.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a. udzielić poprawnej odpowiedzi na wskazane w Konkursie zamknięte Pytanie Konkursowe pojawiające się codziennie od 14 do 20 grudnia na Stronie Konkursowej,

b. umieścić w wiadomości e-mail przesłanej na adres facebook@firma.interia.pl, oświadczenie o następującej treści: "niniejszym akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków, związanych z Konkursem".

5. W każdym dniu trwania Konkursu na Stronie Konkursowej będzie pojawiać się inne Pytanie Konkursowe. Uczestnik będzie miał możliwość udzielenia odpowiedzi łącznie na 7 (słownie: siedem) Pytań Konkursowych, które pojawią się w trakcie trwania całego Konkursu.

6. Uczestnik za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzyma punkty. Punkty są przyznawane od miejsca 1 - 9, w ten sposób, że Uczestnik, który udzieli odpowiedzi jako pierwszy otrzymuje 10 punktów, Uczestnik udzielający odpowiedzi jako dziewiąty w kolejności otrzyma 1 punkt).

IV Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców (dalej "Zwycięzcy") Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora (dalej "Komisja"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie utracenia przez Uczestnika prawa do nagrody w przypadku naruszenia zasad Regulaminu,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Komisja wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców spośród Uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów przez cały okres trwania Konkursu

4. W przypadku równej liczby punktów, o przyznanym miejscu decyduje moment udzielenia przez Uczestnika pierwszej poprawnej odpowiedzi w Konkursie.

5. Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej pod adresem www.film.interia.pl, w terminie pięciu dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

4. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni na stronie https://www.facebook.com/FilmINTERIA , w ciągu pięciu dni od daty ich wyłonienia.

5. W przypadku:

a) podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych uniemożliwiających jego identyfikację oraz kontakt z nim,

b) nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,

c) naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu,

d) nieuregulowania przez Zwycięzcę podatku od nagrody, o którym mowa w punkcie V ust.7 w wysokości 10% wartości nagrody, zwróconego na konto Organizatora

Zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda przepadnie na rzecz Fundatora.

V Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda główna: Laptop Acer Aspire Switch 10 o łącznej wartości 1599 zł brutto,

b) II miejsce - płyta Blu-ray 3D "Strażnicy Galaktyki" oraz figurki Disney Infinity 2.0: Strażnicy Galaktyki Playset,

c) III miejsce - płyta Blu-ray "Strażnicy Galaktyki" oraz figurki Disney Infinity 2.0: Strażnicy Galaktyki Playset,

d) IV - V miejsce - płyta Blu-ray "Strażnicy Galaktyki",

e) VI - X miejsce - płyta DVD z filmem DVD "Strażnicy Galaktyki",

2. Nagrody, wskazane w punkcie powyżej zostaną przyznane kolejno (od I - X miejsca), Zwycięzcom Konkursu.

3. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. Zwycięzca któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.

7. Zwycięzca, któremu zostanie przyznana nagroda główna, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest uiścić 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto Organizatora. Dane niezbędne do uiszczenia podatku zostaną przekazane Zwycięzcy przez Organizatora w wiadomości e-mail po rozstrzygnięciu Konkursu.

8. Zwycięzca jest obowiązany uiścić podatek, o którym mowa w punkcie powyżej w terminie do 7 dni od dnia Rozstrzygnięcia Konkursu. Uiszczenie podatku jest niezbędne do wydania Zwycięzcy nagrody.

9. Organizator dostarczy nagrodę Zwycięzcy Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w e-mailu zgłoszeniowym. Nagrody zostaną dostarczone najpóźniej do dnia 12 stycznia 2015 roku.

10. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

11. Zwycięzca jest obowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

12. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

13. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów nagród.

VI Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie oraz odbiór nagrody.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych: imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku przyznania tytułu Zwycięzcy Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VII Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje, które wpłynęły po terminie 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zasad Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: regulamin konkursu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje