Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Detektyw II"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Detektyw II", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP: 527-26-44-300, zwaną dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród jest HBO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069723, NIP: 5261025697, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 789 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zwaną dalej "Fundatorem".

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 lipca 2015 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 6 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie

http://film.interia.pl/wiadomosci/news-detektyw-ii-wygraj-nagrody-w-naszym-konkursie,nId,1856855 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.film.interia.pl/.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej "Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności  prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:

1) udzieleniu odpowiedzi na 1 (jedno) pytanie zamknięte: ,,Jak nazywa się bohater, którego w drugim sezonie serialu "Detektyw" gra Colin Farrell?" (do wyboru 3 warianty odpowiedzi a/ Frank Semyon, b/ Ray Velcoro, c/ Rey Walcoro)

2) udzielenie odpowiedzi na 1 (jedno) pytanie otwarte: ,,Gdyby miała powstać polska wersja serialu "Detektyw", kto powinien zagrać główną rolę? Swą odpowiedź krótko uzasadnij".

i przesłaniu w/w odpowiedzi (zwanych dalej "Materiałem") na adres e-mail konkursy.film@firma.interia.pl.

2. W wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, Uczestnik oprócz Materiału powinien także zawrzeć następujące informacje:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2) zawrzeć oświadczenie o treści: "niniejszym akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu"

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

1/ wyraża zgodę na publikację przez Organizatora jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na Stronie Konkursowej w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika,

2) materiał, zgłoszony do Konkursu (w zakresie odpowiedzi na pytanie otwarte) jest jego autorstwa..

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, w tym prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców (zwanych dalej ,,Zwycięzcami") Konkursu nastąpi w dniu 10 sierpnia 2015 roku.

2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Komisja wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców spośród Uczestników, których przesłane Materiały oceniła najwyżej.,

4. Komisja dokonując oceny Materiałów będzie kierować się w szczególności poprawnością nadesłanych Materiałów, poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu.

4. Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej pod adresem www.film.interia.pl, w terminie 2 dni od dnia ich wyłonienia.

5. W przypadku:

1) podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych uniemożliwiających jego identyfikację oraz kontakt z nim,

2) nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,

3) naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu

Zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przyznana kolejnemu, dodatkowemu Uczestnikowi którego Materiał Komisja oceniła najwyżej.

V. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zestawów HBO (koszulka + kubek termiczny), po jednym dla każdego Zwycięzcy.

2. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.

6. Organizator dostarczy nagrodę Zwycięzcy Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w e-mailu zgłoszeniowym.

7. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2015 roku, pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich wymogów przewidzianych Regulaminem.

8. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

9. Zwycięzca jest obowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie oraz odbiór nagrody.


4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

7. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje, które wpłynęły po terminie 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zasad Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konkurs

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy