Reklama

REGULAMIN "Konkurs Maraton Filmowy Piątek 13-tego SMS"

§1 Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem Konkursu " Maraton Filmowy Piątek 13-tego SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 31-946 Kraków, Os. Teatralne 9A REGON: 142734048, NIP: 5272644300), o kapitale zakładowym w wysokości 220 005 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373733 (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 05 stycznia 2012 r. do godziny 23:59:59 dnia 11 stycznia 2012 r.

3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.ponagrody.pl

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najszybciej przesłały poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe.

§2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, T-Mobile, Plus GSM i Play.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl oraz www.ponagrody.pl

5. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Konkursu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie.

6. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS -a o treści "GRAM", pod numer wskazany przez Organizatora.

§3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 05 stycznia 2012 r. do godziny 23:59:59 dnia 11 stycznia 2012 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 o zawierającą odpowiedz na pytanie "Jak nazywa się aktor, odtwórca głównej roli Dextera Morgana". Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: FILM.kod_miasta.literaodpowiedzi", np. FILM.04.a.

Kod_miasta to:

Multikino Bydgoszcz - kod SMS: 01

Multikino Elbląg - kod SMS: 02

Multikino Gdańsk - kod SMS: 03

Multikino Gdynia - kod SMS: 04

Multikino Koszalin - kod SMS: 05

Multikino Kraków - kod SMS:06

Multikino Poznań 51 - kod SMS: 07

Multikino Radom - kod SMS: 08

Multikino Rumia - kod SMS: 09

Multikino Rybnik - kod SMS: 10

Multikino Szczecin - kod SMS: 11

Multikino Warszawa Targówek - kod SMS: 12

Multikino Warszawa Ursynów - kod SMS: 13

Multikino Warszawa Złote Tarasy - kod SMS: 14

Multikino Włocławek - kod SMS: 15

Multikino Wrocław Arkady - kod SMS: 16

Multikino Wrocław Pasaż - kod SMS: 17

Multikino Zabrze - kod SMS: 18

Silver Screen Łódz - kod SMS: 19

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

5. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto).

§4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo ZNAK.

2. Nagrodami w Konkursie jest 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) podwójnych zaproszeń do sieci Multikino na maraton filmowy "Piątek 13-tego", w dniu 13 stycznia 2012r., z tym zastrzeżeniem, że na każde kino w miejscowościach określonych Kodem Miasta przypada nie więcej niż 5 podwójnych zaproszeń.

3. Laureatami konkursu zostanie 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) uczestników przy zastrzeżeniu, ze na każde kino przypada 5 laureatów. Laureatem konkursu zostanie pierwszych 5 (słownie: pięć) prawidłowych zgłoszeń z kodem danego miasta, przesłanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1 §3

4. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa dokona:

- Podziału odpowiedzi uczestników wedle kryterium kod_miasta

- Dokona weryfikacji czasu odpowiedzi uczestników z każdej puli odpowiedzi (wedle kod_miasta), przyzna nagrody 5 uczestnikom, którzy spełniają warunki Konkursu a czas ich odpowiedzi na pytanie będzie najkrótszy.

5. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż do godz.14.00 w dniu 12 stycznia 2012 r.

8. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

9. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest podanie przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego. Uczestnik podaje swoje dane osobowe podczas rozmowy telefonicznej.

10. W przypadku odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Nagrody będą do odebrania w kasie wybranego kina, osobiście przez Laureata za okazaniem dowodu tożsamości w dniu 13 stycznia 2012r. najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem festiwalu.

13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie festiwalu i nie ponosi kosztów dotarcia na miejsce wydarzenia w celu realizacji nagrody.

14. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

15. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu co między innymi oznacza udostepnienie danych Laureatów Fundatorowi Nagród w celu realizacji prawa do Nagrody.

16. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

18. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

§5 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: piatek | maratony | konkursy | regulamin konkursu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje