Reklama

Reklama

"Hobbit: Bitwa Pięciu Armii": Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ,, Hobbit: Bitwa Pięciu Armii"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", zwany dalej ,,Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP: 527-26-44-300, zwaną dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowcza 22, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280546, NIP: 521-344-54-09, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwaną dalej ,,Fundatorem".

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 maja 2015 r. o godzinie 0:01 i trwa do dnia 22 maja 2015 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie https://www.facebook.com/FilmINTERIA (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin Konkursu (dalej ,,Regulamin") dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://film.interia.pl/wiadomosci/film/news/hobbit-bitwa-pieciu-armii-regulamin,2122458,38

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

1) wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zamknięte pytania konkursowe (zwane dalej ,,Pytaniami Konkursowymi"), które będą publikowane co drugi dzień od 8 - 22 maja 2015 roku na Stronie Konkursowej,

2) wysłanie wiadomości e-mail na adres facebook@firma.interia.pl. W temacie wiadomości Uczestnik powinien wpisać: ,,Konkurs Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", a treści wiadomości zawrzeć następujące oświadczenie: "niniejszym akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu".

2. Uczestnik zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na Pytania Konkursowe na Stronie Konkursowej w postaci komentarza pod Pytaniem Konkursowym.

3. Uczestnik będzie miał możliwość udzielenia odpowiedzi łącznie na 7 (słownie: siedem) Pytań Konkursowych, które pojawią się w trakcie trwania całego Konkursu - nowe Pytania Konkursowe będą pojawiać się na Stronie Konkursowej co drugi dzień trwania Konkursu.

4. Uczestnik za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzyma punkty. Punkty są przyznawane na podstawie tego, który Uczestnik jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, licząc od miejsca 1 - 9, w ten sposób, że Uczestnik, który udzieli odpowiedzi jako pierwszy otrzyma 10 punktów, Uczestnik udzielający odpowiedzi jako dziewiąty w kolejności otrzyma 1 punkt).

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, oraz może załączyć tylko jedną odpowiedź do każdego Pytania Konkursowego.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

1) zapoznał się z Regulamin i go akceptuje,

2) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na Stronie Konkursowej w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu; Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika.

IV. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

3) stwierdzenie utracenia przez Uczestnika prawa do nagrody w przypadku naruszenia zasad Regulaminu,

4) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Komisja wyłoni 15 (słownie: piętnastu) Zwycięzców spośród Uczestników, w ten sposób, że oceni, którzy Uczestnicy zdobyli najwięcej punktów przez cały okres trwania Konkursu.

4. W przypadku równej liczby punktów, o przyznanym miejscu decyduje moment udzielenia przez Uczestnika pierwszej poprawnej odpowiedzi w Konkursie.

5. Organizator opublikuje listę Zwycięzców, Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/FilmINTERIA, w terminie pięciu dni od dnia ich wyłonienia.

6. W przypadku:

1) podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych uniemożliwiających jego identyfikację oraz kontakt z nim,

2) nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,

3) naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu,

4) nieuregulowania przez Zwycięzcę podatku od nagrody, o którym mowa w punkcie V ust.7 w wysokości 10% wartości nagrody, zwróconego na konto Organizatora

Zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda przepadnie na rzecz Organizatora.

V. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

1) I miejsce - Nagroda główna: Zestaw kina domowego Samsung HT-J4550, płyta Blu-ray Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, czapka o łącznej wartości 1784 zł brutto,

2) II miejsce - Odtwarzacz Blu-ray Samsung BD-J7500, płyta Blu-ray 3D Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, t-shirt o łącznej wartości 979 zł brutto,

3) III - VI miejsce - płyta Blu-ray 3D Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, t-shirt z logo filmu

4) VII - X miejsce - płyta Blu-ray Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, czapka z logo filmu

5) XI - XV miejsce - płyta DVD Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, zawieszka z logo filmu

2. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.

6. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni na stronie https://www.facebook.com/FilmINTERIA, w ciągu pięciu dni od daty ich wyłonienia, w związku z publikacją listy Zwycięzców, o której mowa w pkt. IV. 5.

7. Zwycięzca nagrody głównej oraz nagrody za II miejsce, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest uiścić 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto Organizatora, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod rygorem utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody oraz tytułu Zwycięzcy.

8. Dane niezbędne do uiszczenia podatku zostaną przekazane Zwycięzcy przez Organizatora w wiadomości e-mail po rozstrzygnięciu Konkursu, przed wydaniem nagrody.

9. Zwycięzca jest obowiązany uiścić podatek, o którym mowa w punkcie powyżej w terminie do 7 dni od dnia Rozstrzygnięcia Konkursu. Uiszczenie podatku jest niezbędne do wydania Zwycięzcy nagrody.

10. Organizator dostarczy nagrodę Zwycięzcy Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w e-mailu zgłoszeniowym.

11. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 roku, pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich wymogów przewidzianych Regulaminem.

12. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

13. Zwycięzca jest obowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów nagród.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie oraz odbiór nagrody.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

7. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje, które wpłynęły po terminie 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zasad Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy