Reklama

Wielki Test Wiedzy o Polskim Filmie

REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test o Polskim Filmie"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Wielki Test o Polskim Filmie", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwaną dalej "INTERIA.PL") przy współpracy z Telewizją Polską S.A. (zwaną dalej: "TVP")

Reklama

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie quizu w dniu 23 września 2013 r., w godzinach od 20:20 do 22:00.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://quizofilmie.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i TVP oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem www.http://quizofilmie.interia.pl,

b. zaakceptować Regulamin,

c. odpowiedzieć na pytania konkursowe, emitowane w trakcie trwania Konkursu w 4 (czterech) seriach, po 6 (sześć) pytań, poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, przy założeniu, że dla każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

9. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

10. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 (pięć) osób, które wykonały zadanie konkursowe określone wust.7 lit. c w następujący sposób:

a. uzyskany przez Uczestnika średni czas udzielenia odpowiedzi obliczony na podstawie czasów prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania w całym konkursie oraz

b. stosunek prawidłowych odpowiedzi do odpowiedzi nieprawidłowych, a za takowe Organizator poczytuje również brak zaznaczenia jakiejkolwiek odpowiedzi wynosi więcej niż 50% oraz

c. Uczestnik udzielił co najmniej 4 prawidłowych odpowiedzi w całym Konkursie

Najkrótszy czas zliczany jest przez infrastrukturę teleinformatyczną Organizatora do 2 (drugiego) miejsca po przecinku.

III. Rozwiązanie Konkursu

11. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 23 września 2013 r. dokonane przez komisję Konkursową o zapoznaniu się z wynikami, co zostanie stwierdzone protokołem.

12. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię, nazwisko oraz miejscowości zamieszkania opublikowane zostaną na stronie film.interia.pl do dnia 24 września 2013 r.

13. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym, w dniu 24 września 2013 roku, w godzinach 09:00-17:00. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania maila zwrotnego, w którym zawarte zostaną informacje wskazane przez Organizatora, do przedstawiciela Organizatora do dnia 26 września 2013 roku do godziny 23:59.

14. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 17 powyżej w terminie 5 dni, a w przypadku nagrody wskazanej w ust. 20 pkt. 1) jest Nagroda, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu wpłata na rachunek bankowy Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości 10% wartości nagrody wskazanej w ust. 20 pkt. 1) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

15. przypadku, gdy zwycięzca nie prześle maila zwrotnego, w terminach wskazanych w pkt. 17, a Organizator nie zdoła nawiązać kontaktu z Laureatem w terminie 30 dni od daty wyłonienia Laureata, Komisja Konkursowa po stwierdzeniu takiej okoliczności podejmie decyzję o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

16. Niezależnie od zapisu ust. 17 i 18 powyżej, w przypadku nie podania danych adresowych lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 7, 9 lub nieodebrania przez nią nagrody, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

17. Nagrodami w Konkursie są:

1) dla Laureata I miejsca nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł

2) dla Laureata miejsc od II do IV włącznie voucher uprawniający do weekendowego pobytu w Hotelu St. Bruno obejmujący :

" 2 noclegi dla dwojga w pokoju dwuosobowym

" Wyżywienie w Restauracji La Bibliotheque 2x śniadanie dla dwóch osób;2 x lunch dla dwóch osób; 2 x kolacja dla dwóch osób

" Możliwość korzystania z basenu, sauny oraz hydromasażu

" Parking

Termin wykorzystania voucherów: do 31 grudnia 2013 roku z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych, tzw. "długich weekendów" oraz 29-30.11 i 01.12 oraz 20-21-22.12 oraz 27-28-29.12

3)dla Laureata V miejsca, zestaw PISF i TVP, w skład którego wejdą: płyty DVD cztery tytuły tj . pierwsza seria Blondynki, Obława - reż. Marcin Krzyształowicz, Boisko bezdomnych - reż. Kasia Adamik, Koncert "Seriale, polskie seriale" - piosenki z polskich seriali - koncert z 39.KFPP w Opolu.

18. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

20. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

22. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od przesłania wiadomości o której mowa w pkt 17Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

23. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

24. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.

25. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

26. Podanie przez uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

27. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w przypadku gdy zostanie laureatem Konkursu w formacie (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie fakty.interia.pl

28. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

29. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

30. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

32. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

34. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

35. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

36. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

37. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

42. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności zabrania się korzystania z aplikacji, w tym takich, które umożliwiają automatyczne przesyłanie odpowiedzi w Konkursie

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

43. Organizator zastrzega, a uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu odpowiedzi w Konkursie za pomocą udostępnionego formularza konkursowego, w szczególności, korzystania z aplikacji umożliwiających szybkie/automatyczne zgłoszenia w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takiego uczestnika.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

INTERIA.PL

Reklama