Reklama

Warszawska Szkoła Filmowa

Regulamin Konkursu "Mnie to kręci"

Postanowienia Ogólne - § 1

Reklama

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Mnie to kręci"("Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator")

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA, z siedzibą Warszawie (02-682 Warszawa), przy ulicy Bokserskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196575, posiadająca następujące numery identyfikacyjne NIP: 123-101-38-88, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, prowadząca Warszawską Szkołę Filmową Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego ("Fundator").

4. Konkurs będzie trwał od 20.07.2010 roku do 31.08.2010 roku.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie stypendysty portalu Interia.pl na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Uczestnicy Konkursu § 2

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (matura).

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

1) członkowie władz lub osoby zatrudniane przez Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

2) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

3) członkowie władz lub pracownicy podmiotów współpracujących przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej film.interia.pl.

Zasady Konkursu - § 3

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2. W ramach I etapu Konkursu, trwającego w okresie od 11.08.2009.do 14.09.2009 r. , Uczestnik zobowiązany jest do:

a) wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://film.interia.pl i wysłanie go na adres konkurs@tv.interia.pl;

b) zamieszczenia na serwerze FTP zlokalizowanym pod adresem konkurswsf.interia.pl (nazwa użytkownika: konkurs, hasło: filmowy) materiału video (dalej: Materiał), zgodnego z tematem Konkursu;

3. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 10 osób, których Materiał zgłoszony w I etapie Konkursu uznany został za najlepszy przez Komisję Konkursową. II etap Konkursu odbędzie się w dniu 15 września 2010 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

4. W ramach II etapu uczestnik ma za zadanie:

a) Odegrać dowolnie wybraną scenę pochodzącą z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza w kreacji trwającej do 2 minut,

b) Zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę,

c) Wykonać zadanie aktorskie zlecone przez Komisję Konkursową.

5. Nadesłany przez Uczestnika Materiał do I etapu musi spełniać następujące wymagania:

* Czas trwania : nie dłuższy niż 3 minut

* Maksymalny rozmiar - do 1 GB

* Minimalna rozdzielczość - dla formatu 16:9 576x324, dla formatu 4:3 432x324pikseli.

* Dopuszczalny format - .mov, .wmv, .mp4, .avi.

6. Temat Konkursu jest otwarty i dowolny, jedynym warunkiem jest wyraźna kreacja aktorska "Zagraj to sam" : Przedstaw swoją własną interpretację dowolnej sceny jednego z kultowych polskich filmów, wyprodukowanego po 1989 roku.

7. W ramach Konkursu Uczestnik może zamieścić maksymalnie 1 (jeden) Materiał.

8. Zamieszczając Materiał na stronie konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału.

d) wyraża zgodę na umieszczenie Materiału w portalu www.interia.pl oraz ich udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony w zakresie korzystania przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:

* zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału/Treści do pamięci komputera,

* wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

* w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

9. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody do udzielenia dalszej licencji dotyczącej Materiałów (sublicencja) na rzecz Fundatora w zakresie niezbędnym dla zamieszczenia Materiałów na stronie internetowej http://www.interia.pl i http://www.interia.tv celem ich udostępniania użytkownikom sieci Internet oraz innych form publicznego rozpowszechniania. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zakres udzielonej sublicencji jest zbieżny z zakresem licencji, o której mowa w pkt. 5 lit. e powyżej.

10. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Materiału na stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony http://www.interia.tv zamieszczczonych na stronach konkursowych Materiałów/Treści w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

Rozstrzygnięcie Konkursu - § 4

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa.

2. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonieni zostaną w następujący sposób: dwóch członków Komisji Konkursowej wskazanych przez Organizatora, dwóch członków Komisji Konkursowej wskazanych przez Fundatora.

3. Komisja Konkursowa będzie oceniać Materiały nie znając tożsamości ich autorów. W protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej wskazany zostanie nagrodzony Materiał . Na tej podstawie Organizator zidentyfikuje zwycięzcę Konkursu.

4. Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu odbędzie się dnia 15.09.2010 roku, w siedzibie Organizatora.

5. Do II etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 osób, których Materiały spośród wszystkich zgłoszonych zostały uznane za najlepsze przez Komisję Konkursową.

6. Zwycięzcy I etapu Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu stawienie się celem gry w II etapie Konkursu.

7. Rozstrzygniecie Konkursu, w ramach II etapu odbędzie się 21. września w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

8. Wyłaniając zwycięzców I etapu i II etapu Konkursu Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym i artystycznym nadesłanego Materiału/ przygotowanych scen i piosenek.

Dane osobowe - § 5

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu niezbędnym dla właściwej realizacji Konkursu, w tym przekazania nagród zwycięzcom.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami i Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: oś. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

7. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

Nagroda - § 6

1. Nagrodą w Konkursie jest:

trzyletnie stypendium na Wydziale Aktorskim w Warszawskiej Szkole Filmowej o wartości 39 tysięcy 400 złotych, uprawniające do nauki w okresie od 1 października 2010 roku do 30.08.2013 roku ("Nagroda").

2. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania prawa do nagrody, w wysokości 10% łącznej wartości otrzymanych przez zwycięzcę nagród (art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2,3,4 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

7. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów..

8. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

10. Nagroda nie może być wykorzystana w terminie innym niż podany w ust, 1 niniejszego paragrafu.

Reklamacje - § 7

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może informować Organizatora.

2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać listownie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz z podaniem uzasadnienia, na adres Organizatora, ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa z dopiskiem "Mnie to kręci", w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe - § 8

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, procesem przesyłania wprowadzonych danych w formularzu konkursowym bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na wynik Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

6. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.