Reklama

TVP ma już 60 lat!

REGULAMIN KONKURSU "Test o Telewizji"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs "Test o Telewizji", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, NIP 527-26-44-300, zwaną dalej "INTERIA.PL".

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 16 października r. o godzinie 09:00 i trwa do dnia 22 października 2012 do godziny 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.interia.pl

http://film.interia.pl/raport/TVP-MA-60-LAT/news/wielki-test-o-telewizji-zaproszenia,1852963,8179

3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zamknięte pytanie konkursowe a ich odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej www.interia.pl

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na trzy zamknięte pytania konkursowe oraz na jedno pytanie opisowe.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a. odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na stronie konkursowej, poprzez wybór jednego z podanych wariantów odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,

b. odpowiedzieć na podanie na stronie konkursowej pytanie opisowe,

c. przesłać odpowiedzi na pytania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, wskazując w treści wiadomości swoje dane osobowe takie jak imię nazwisko, email, telefon kontaktowy.

3. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 2 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagród jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika.

6. Zwycięzcami Konkursu będą te osoby, które odpowiedzą poprawnie na zamknięte pytanie konkursowe, a których odpowiedź na pytanie opisowe zostanie oceniona jako najciekawsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL jako Organizatora Konkursu.

IV. Rozwiązanie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Telewizja Polska S. A.

2. Nagrodami w Konkursie jest 10 jednoosobowych wejściówek na Widownię Wielkiego Testu o Telewizji podczas realizacji programu tj. dnia 29.10.2012 r. Nagroda obejmuje wstęp do studia nie obejmuje natomiast zakwaterowania, dojazdu, cateringu lub innych świadczeń.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

8. Koszty wysyłki nagród ponosi INTERIA.PL.

9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec INTERIA.PL, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez Uczestnika danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

3. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez INTERIA.PL, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. s. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców danego dnia trwania Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do INTERIA.PL). INTERIA.PL nie jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której INTERIA.PL kontaktuje się z Uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez INTERIA.PL, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: telewizje | regulamin konkursu | telewizji